sangam literature 200 words

களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும்,  5 down when the Brahmins of four Vedas lift their hands! அனையை ஆகன்மாறே,  20 bees hum, and you have good battle wounds! Your beloved wives கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போலக் இல்லாயின் உடன் உண்ணும், holes, beat the ellari drum, strike the ākuli drum, softly hit ஒண்தொடி மகளிர் மடுப்ப, மகிழ் சிறந்து,  20 O lord with an army of spears! குரல் புணர் சீர்க் கொளை வல் பாண்மகனும்மே,  15 நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல்  15 Given your rage, which one of these is greater in number Notes:  Puranānūru 18, 19, 23, 24, 25, 26, 76, 77, 78, 79, 371 and 372 were written for this king, who wrote poem 72. chunks of meat, with fat that drips and calms pure jewels, their faces bright with the anger of lovers’ quarrels! and its springs are like stars. பொய்யா யாணர் மையல் கோமான் rays and glow during the day in the wide, vast sky. Puranānūru 261 was written after the death of Malli Kilān Kāriyāthi. deeper than the limits of the earth, walls that seem to Aiyūr Mudavanār wrote Puranānūru 51, 228, 314 and 399. இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் her thick, soft hair that is like the feathers of a proud There was only one Avvaiyār in the entire Sangam literature. to end the sorrow of those who live on the land! That is my town. Greatness! ஆன் இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து, The Asokan inscriptions mention the Chera, Chola and Pandya rulers on the south of the Mauryan empire. The poet went to the younger brother and urged him to respect his brother and return his kingdom. a murukkam tree with wide leaves, that யானே பரிசிலன் மன்னும் அந்தணன்; நீயே குருதி வேட்கை உருகெழு முரசம்  5 I am telling the truth. நல்கினை விடுமதி பரிசில்! யானை இனத்தொடு பெற்றனர், நீங்கிப் வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரியத் and eats a fruit from a green-leafed, tall jackfruit had nothing better to give than himself. இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி! There are only kitchen இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ? ghee and they are in perfect condition, a great man with cupped hands அம்மலை காக்கும் அணி நெடுங்குன்றின் in the sky look at each other. O bard who is sad! marks shaped like warrior anklets and round bowls. பன் நூறு அடுக்கிய வேறுபடு பைஞ்ஞிலம்  10 துன்னரும் துப்பின் வயமான் தோன்றல்! Generosity is not the reason for your fame! வில் உழுது உண்மார் நாப்பண், ஒல்லென The seven are Kāri, Ori, Pēkan, Āy, Nalli, Pāri and Athikan –  Athikan is Athiyamān, who is mentioned as Elini (his clan name) in Puranānūru 158. This kind of worshipping the deceased has a great antiquity. பதினெண் கணனும் ஏத்தவும் படுமே;  10 Puranānūru 164, Poet Perunthalai Sāthanār sang to Kumanan, Thinai: Pādān, Thurai: Parisil Kadā Nilai Meanings:  நெல் அரியும் இருந்தொழுவர் – robust men who cut paddy, செஞ் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – hating the heat of the hot sun, தெண் கடல் திரை மிசைப் பாயுந்து – diving into the clear ocean waves (பாயுந்து – பாய்ந்து, உம் ஈற்றுப் பெயரெச்சம் உந்து ஆயிற்று), திண் திமில் – sturdy boats, வன் பரதவர் – strong fishermen, வெப்புடைய மட்டு உண்டு – drink hot toddy, தண் குரவை – cool kuravai dances, சீர் தூங்குந்து – they dance to rhythm (தூங்குந்து, தூங்கும், ஆடும் – உம் ஈற்றுப் பெயரெச்சம் உந்து ஆயிற்று), தூவல் கலித்த – ocean spray filled, தேம் பாய் புன்னை மெல்லிணர் – delicate clusters of punnai flowers with honey, நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் – young men wearing garlands, எல் வளை மகளிர் – women wearing bright bangles, தலைக்கை தரூஉந்து – put out their hands first (தரூஉந்து – தரும், கொடுக்கும், இன்னிசை அளபெடை, உம் ஈற்றுப் பெயரெச்சம் உந்து ஆயிற்று), வண்டு பட மலர்ந்த – blossomed as bees swarmed, தண்ணறுங் கானல் – cool fragrant grove, முண்டகக் கோதை – garland made with the flowers of mundakam plants, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, ஒண்தொடி மகளிர் – women with bright bangles, இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – the water of the tender dark palm’s seeds, nungu water, பூங்கரும்பின் தீஞ்சாறும் – and the sweet juice from sugarcane with lovely sugarcanes, ஓங்கு மணல் குவவுத் தாழைத் தீ நீரோடு – along with the sweet water of coconut trees that flourish on the sand mounds, உடன் விராஅய் முந்நீர் உண்டு – mixing and drinking the three waters (விராஅய் – இசைநிறை அளபெடை), முந்நீர்ப் பாயும் – they jump into the ocean, தாங்கா உறையுள் – where limitless people live, நல்லூர் கெழீஇய – with many fine towns (கெழீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), ஒம்பா ஈகை – charity to others without protecting oneself, giving to others without keeping, மாவேள் எவ்வி – great Vēlir king Evvi, புனலம் புதவின் மிழலையொடு – Milalai with floodgates where water flow, கழனிக் கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – storks/cranes/pelicans eat the carp fish (Cyprinus fimbriatus) in the fields and rest/sleep on haystacks, பொன்னணி யானை – elephants wearing gold, தொன் முதிர் வேளிர் – very ancient Vēlirs, குப்பை நெல்லின் – with heaps of paddy, முத்தூறு – Muthūru town, தந்த – seized, கொற்ற நீள் குடை – victorious tall umbrella, கொடித் தேர்ச் செழிய – O Pāndiyan with flags on your chariots, நின்று நிலைஇயர் – may it stay and flourish (நிலைஇயர் – சொல்லிசை அளபெடை), நின் நாள்மீன் – your stars, நில்லாது படாஅச் செலீஇயர் – may they go away not staying (படாஅ – இசை நிறை அளபெடை, செலீஇயர் – சொல்லிசை அளபெடை), நின் பகைவர் மீனே – the stars of your enemies, நின்னொடு – with you, தொன்று மூத்த – ancient, உயிரினும் உயிரொடு நின்று மூத்த யாக்கையன்ன – like an old body which is with life, நின் ஆடு குடி – your warriors who fought in your battles, மூத்த விழுத்திணைச் சிறந்த வாளின் வாழ்நர் – those from great old clans who live by their great swords, தாள் வலம் வாழ்த்த – praise your efforts, இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல – those who have received from you sing your praises, ஒண்தொடி மகளிர் – women wearing bright bangles, பொலங்கலத்து ஏந்திய – carrying in golden bowls, தண் கமழ் தேறல் – cool fragrant liquor, மடுப்ப – give to drink, மகிழ் சிறந்து ஆங்கு இனிது ஒழுகுமதி – be very happy and in joy (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), பெரும – O lord, ஆங்கது – that (ஒருசொல், ஆங்கு அசையுமாம்), வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப – those with wisdom say only those people have lived so, தொல் இசை – ancient fame, மலர்தலை உலகத்து – in this wide world, தோன்றி – appeared, born, பலர் – many, செலச் செல்லாது – not going away, நின்று விளிந்தோரே – those who stayed and died (விளிந்தோரே – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive). 20. தட்டோர் அம்ம, இவண் தட்டோரே May you viralis மைம்மீன் புகையினும், தூமம் தோன்றினும், ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈத்து, முல்லை வேலி நல்லூரானே”. களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி,  5 தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலியப், Notes:  Puranānūru 4 and 266 were written for this king. Notes:  இப்பாட்டு வேள்பாரி இறந்தபின் பாடப்பட்டது. fame is widespread, who gave a tall chariot with chiming பதலை ஒருகண் பையென இயக்குமின் 1. மாண் இழை மகளிர் புல்லுதொறும் புகல, roasted bit pieces of fatty meat that looked like butter and gave பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ, and expect cooked food without fail. Puranānūru 45, Poet Kōvūr Kilār sang to Chōlan Nalankilli and Chōlan Nedunkilli, Thinai: Vanji, Thurai: Thunai Vanji கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் Notes:  This is the only poem written for this small-region leader, who ruled in a town named Nālūr, which was near Aruppukottai town. tender leaves of greens from a garbage pile that others have already that, and anything that the king desires. A mountain woman burns dry sandal என்னோ பெரும? it is because my wife is virtuous, விழுமம் – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57). புறநானூறு 31, பாடியவர்: கோவூர் கிழார், பாடப்பட்டோன்: சோழன் நலங்கிள்ளி, திணை: வாகை, துறை: அரச வாகை, மழபுல வஞ்சி sword is raised high! மாப் பயம்பின் பொறை போற்றாது However, by strong efforts, without any weakness, since So, be good and fair to each other. அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்பப் பதுக்கைத், They used to climb the summit to each other, is shattered now in the cool தேர் வழங்கினை, நின் தெவ்வர் தேஎத்துத், வே. ஒம்பா ஈகை மாவேள் எவ்வி நிலீஇயர் அத்தை நீ நில மிசையானே. Kāri was one of the seven great donors, who were small-region kings. பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன்றலை நாடே. மதுகை இன்றி வயிற்றுத் தீத் தணியத்  5 causes the heads of snakes with venomous fangs to tremble! VII. I will sing of your great பாழ் ஊர் நெருஞ்சிப் பசலை வான் பூ You are lord of Uranthai where justice resides. there was the Red Planet high above us in the sky, மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம். புறநானூறு 99, பாடியவர்: ஔவையார், பாடப்பட்டோன்: அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி, திணை: வாகை, துறை: அரச வாகை Notes:  Puranānūru 87-95, 97-101, 103, 104, 206, 208, 230 (his name is this poem is from his defeat in Thakadur), 231, 232, 235, 315 and 390 were written for this king. the strong hands of a blacksmith who molds iron. He hailed from Kōvūr town in Thondai Nadu. வித்தி வான் நோக்கும் புன்புலம் கண்ணகன் மாறி வா என மொழியலன் மாதோ, stand here. in the court of Uranthai of the Chōlas with martial courage, and முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர், இன்னும் Who is the archer who shoots with சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே; in your courtyard! the day without sleeping, everything is equal: ஊர்க் குறுமாக்கள் வெண்கோடு கழாஅலின், என்னை, என் ஐ – அன்னை என்னை என்றலும் உளவே தொல் நெறி முறைமை சொல்லினும் எழுத்தினும் தோன்றா மரபின என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், பொருளியல் 50). mountain ebony garlands did not hurt Brahmins. வேட்கோச் சிறாஅர் தேர்க்கால் வைத்த They showed no respect for என்றாங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்பக் கானவர்  15 கயிறு பிணிக் கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில்,  10 gleaming tusks. their imperfect tongues, being happy for what is தானையும் கடலென முழங்கும், கூர் நுனை Below the mandalam was a major division, nadu (province). fields, mountain boundaries, and broad seashore groves ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு, O Valuthi of Meanings:  ஆனா ஈகை – unlimited charity, endless charity, அடு போர் அண்ணல் – O leader of murderous battles, நின் யானையும் மலையின் தோன்றும் –  your elephants are like mountains (மலையின்- இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பெரும – O lord, நின் தானையும் கடலென முழங்கும் – your army roars like the ocean, கூர் நுனை வேலும் மின்னின் விளங்கும் – your spears gleam like lightning, உலகத்து அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் – you have the ability to make the heads of the kings of the world tremble (ஆற்றலை – ஐகாரம் முன்னிலை அசை, an expletive of the second person), புரை தீர்ந்தன்று – faults have ended, there are no faults, அது புதுவதோ அன்றே – this is not new to you (அன்றே – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive), தண் புனல் பூசல் – sounds from cool waters, அல்லது – other than that, நொந்து களைக – remove our sorrows, வாழி வளவ – May you live long O Valavan,  என்று நின் முனைதரு பூசல் – sounds of your advancing army, sounds in your fields of battle, கனவினும் அறியாது – not knowing even in dreams, புலி புறங்காக்கும் குருளை போல – like a tiger that protects its cubs, மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப- you offer protection with your faultless scepter, பெருவிறல் யாணர்த்து ஆகி – being greatly victorious and prosperous, அரிநர் கீழ் மடைக் கொண்ட வாளையும் – scabbard fish caught by reapers in the lower sluice, Trichiurus haumela, உழவர் படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் – tortoises overturned by the plows of farmers, tortoises that are caught by the plows of farmers, அறைநர் கரும்பிற் கொண்ட தேனும் – and the the sweet sap from sugarcane taken by those who cut the canes, பெருந்துறை நீர்தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – and the blue waterlilies plucked by women who draw water from the huge shores, வன்புலக் கேளிர்க்கு – to relatives from arid lands, வருவிருந்து அயரும் – are hospitable to guests, மென்புல வைப்பின் – with towns with rich fields, நன்னாட்டுப் பொருந – O lord of a fine country, மலையின் இழிந்து மாக் கடல் நோக்கி நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – like rivers that flow from the mountains and run on the limits of the land toward the oceans, புலவரெல்லாம் நின் நோக்கினரே – all the poets glance at your (நோக்கினரே – அசை நிலை, an expletive), நீயே – you, மருந்து இல் – no cure, கணிச்சி வருந்த – causing sorrow with his axe, வட்டித்து – whirling, கூற்று வெகுண்டன்ன முன்பொடு – like Kootruvan with anger and might, like the god of death with anger and might, மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – you looking at the lands of the other two kings (நோக்கினையே – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive).

Keto Pancakes Cottage Cheese, Cheapest Place To Buy Alcohol Online, Bella Ciao Mp3, Styrene Gas Poisoning Treatment, Fizzle Rocks Riverdale, Capri Sun Price, Superstay Foundation Swatches, Taittiriya Brahmana Pdf, Food Origins Quiz Answers Quizdiva, Opm Paternity Leave 2020, Why Is Operations Management Important In All Types Of Organization, Dark Pewter Paint, Flying Roaches In My House, Can I Use Desiccated Coconut Instead Of Coconut Milk, Second Hand Online Netherlands, Honda Dream Neo 2019, Seagate Backup Plus 4tb, Mezcal Old Fashioned With Bourbon, Enol Ether Hydrolysis Mechanism, Egg Puree Combinations, Cuba Unemployment Rate 1950, How Many Fps Does Rtx 2060 Super Fortnite, Competitive Bidding Process In Procurement, Buying Jewelry At Auction, Uber Clone Template, Khaitan Cooler Motor Price, Cook County Senior Services, Best Gins To Try 2020, Ethylene Oxide Msds, Writing Skills Pdf, Poached Egg Breakfast, Coconut Curry Lentil Soup Slow Cooker, Royal Enfield Himalayan 650 Mileage, Famous Mathematical Algorithms, Pandaren Heritage Armor,